Manufacturer of machinery for tissue

International Customers :

 Canada :
Laxin company

 Romania :
Dr.Madtia

 Iraq :
Karbala - Mr Hesham ali
Karbala - Mr Mosavi
Baghdad - Mr Rahim karim
Baghdad - Mr Pezeshkian
Najaf - Mr Mohamad nejah
Arbil - Mr Hagigi 
Basreh - Mr Barat kazem

 Afghanistan :
Harat - Mr shah lala
Harat - Dr Nasim
Harat - Mr Yalani
Mazar sharif - Mr Hamidi

 Turkmenistan :
Mr mogadasi

 Kazakhstan :
Mr ganoni

 Armenia :
Mr vazmik
 

Domestic companies :

Yazd :
Nakhchin - Mr Mohamadi - Mahgol - GHazaleh kavir

Saveh :
Abrisham pooya

Shiraz :
Ghonche var - Rana - Arzhan

Gorgan :
Rozhin - Zarnab

Arak :
Haleh barg

Borojerd :
Abrisham khatoon - Aryan

Bandar Abas :
Laleh bastak

Kamyaran:
Hamoon

Ilam :
Behesht rivas

Aligodarz :
Absharan sefid

Ghazvin :
Mr poorgharakh

Ghaem shahr :
Nargol

Tabriz:
Hadaf

Gachsaran :
Mr Rezaee

Abhar:
Pars parand diba